Despre proiect

În calitate de custode, Asociația Echilibru a depus proiectul „Planificarea managementului conservării biodiversității în 5 situri Natura 2000 – ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălățui, ROSPA0105 Valea Mostiștea și ROSPA0136 Oltenița-Ulmeni”, pentru finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 4 Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectivul specific 4.1 Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate.

În urma selecției, Asociația Echilibru a devenit beneficiar al Contractului de Finanțare nr. 47/03.05.2017, cod SMIS 102123 pentru proiectul menționat, acesta fiind cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR).

Localizare: Proiectul este implementat în Regiunea Sud-Muntenia, județul Călărași, pe suprafața a 17 localități (Alexandru Odobescu, Chiselet, Ciocănești, Cuza Vodă, Dorobanțu, Frăsinet, Grădiștea, Gurbănești, Independența, Oltenița, Mânăstirea, Sohatu, Sărulești, Spanțov, Ulmu, Ulmeni, Valea Argovei), din cadrul celor 7 arii naturale protejate vizate (5 situri Natura 2000 și 2 rezervații naturale).

Obiectivul general al proiectului: Asigurarea stării de conservare favorabilă a speciilor și habitatelor din 5 situri Natura 2000: ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiștea și ROSPA0136 Oltenița-Ulmeni, în cadrul unui proces consultativ deschis, transparent și participativ vizând elaborarea planului de management și informarea/ conștientizarea factorilor interesați cu privire la beneficiile conservării siturilor Natura 2000.

Obiectivele specifice ale proiectului

Obiectivul specific 1: Elaborarea Planului de management pentru 5 situri Natura 2000: ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiștea și ROSPA0136 Oltenița-Ulmeni, în concordanță cu legislația în vigoare.
Obiectivul specific 2: Creșterea nivelului de informare, educare și conștientizare a factorilor interesați cu privire la importanța și rolul siturilor Natura 2000 vizate de proiect, evidențiindu-se conceptul de dezvoltare durabilă locală: dezvoltare economică viabilă, protecția mediului și menținerea/ atingerea obiectivelor de conservare favorabilă a speciilor și habitatelor de interes comunitar.
Obiectivul specific 3: Dezvoltarea capacității administrative a custodelui Siturilor Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea- Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiștea și ROSPA0136 Oltenița-Ulmeni, în scopul asigurării unei management adecvat al acestora.

Proiectul își propune atât stabilirea strategiilor și măsurilor de management care se impun necesare în vederea asigurării conservării biodiversității din cadrul siturilor, precum și creșterea nivelului de conștientizare și informare a populației cu privire la importanța resurselor naturale locale, la necesitatea unei dezvoltări durabile în acord cu principiile ecologice, care să asigure pe termen lung atât bunăstarea comunității umane, cât și a biodiversității.

Prin domeniul și tematica abordate (de întărire a managementului siturilor Natura 2000, de dezvoltare a Rețelei Natura 2000 în România şi de contribuție la implementarea în România a Directivei 92/43/EEC privind conservarea habitatelor naturale şi Directivei 2009/147/EC privind protecția păsărilor sălbatice), prezentul proiect va contribui în mod direct la realizarea Obiectivului Specific 4.1. al Axei Prioritare 4 a POIM 2014-2020, și anume la „Creșterea gradului de protecție şi conservare a biodiversității prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate”.

Prin implementarea proiectului, se va contribui în mod decisiv la stabilirea strategiilor de management care să reglementeze activitățile desfășurate în cadrul siturilor Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiștea și ROSPA0136 Oltenița-Ulmeni, care vor fi cuprinse în planul de management. Astfel se vor identifica și aplica cele mai bune acțiuni de management corelate cu specificul și necesitățile zonei respective.