Management

Management

Managementul unei arii naturale protejate reprezintă un proces de o complexitate destul de ridicată, ce implică obiective variate și o mare diversitate de grupuri interesate.
De aceea, managerul unei arii protejate/ Sit Natura 2000 are nevoie de cunoștințe din domenii variate, mergând de la cele științifice, educaționale, la cele sociale, economice și de aplicare a reglementărilor.
Astfel, pentru a face față unei problematici atât de complexe, este neapărat necesară elaborarea unui plan în care sunt definite obiectivele care trebuie atinse și care identifică modul lor de îndeplinire.

De-a lungul anilor s-au identificat un număr important de exemple și argumente în sprijinul rolului important pe care îl are un Plan de management.
Între acestea, cele mai importante atribuții ale unui plan de management sunt:
• furnizează informațiile de bază și descrierea sitului;
• identifică politica de management ce trebuie urmată, obiectivele ce trebuie atinse și managementul necesar pentru atingerea obiectivelor;
• anticipează orice conflict și sugerează cele mai bune căi de rezolvare ale acestora;
• identifică mijloacele de monitorizare și evaluare necesare, prin care se măsoară eficacitatea activităților întreprinse;
• oferă un compendiu privind sursele de finanțare și a resurselor necesare pentru implementarea activităților de conservare;
• este un instrument de comunicare și educație.

Astfel, un plan de management trebuie să fie mai mult decât un document uitat pe un raft. Planul de management trebuie să fie un instrument des folosit, care să joace rolul unui ghid și al unui stimulent pentru ca factorii implicați să lucreze împreună pentru menținerea stării de conservare favorabilă a unui Sit Natura 2000.
De asemenea, planificarea managerială nu este doar o procedură limitată care se termină odată cu elaborarea unui produs finit, ci un proces continuu, ce pornește de la cercetare și strângerea de informații, trece prin evaluarea și analiza datelor colectate, până la însăși elaborarea planului, implementarea acestuia și revenirea la faza de monitorizare și strângere de noi informații.

Totodată, în conformitate cu OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, rezultă obligativitatea elaborării planului de management pentru siturile Natura 2000 vizate de proiect.

„Pentru ariile naturale protejate care nu necesită structuri de administrare special constituite, planurile de management și regulamentele se elaborează de către custozii acestora, se avizează de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului/ structurile din subordinea acesteia, după caz, și se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului și pădurilor, cu avizul autorităților publice centrale interesate. În cazul în care nu există custozi sau în situația în care planurile de management sunt elaborate în cadrul unor proiecte cu finanțare națională/europeană, acestea pot fi elaborate și de alte entități, urmând să fie însușite de către custozi, în procesul elaborării și, respectiv, al aprobării acestora.
Măsurile prevăzute în planurile de management ale ariilor naturale protejate se elaborează astfel încât să țină cont de condițiile economice, sociale și culturale ale comunităților locale, precum și de particularitățile regionale și locale ale zonei, prioritate având însă obiectivele de management ale ariei naturale protejate.
Respectarea planurilor de management și a regulamentelor este obligatorie pentru administratorii ariilor naturale protejate, pentru autoritățile care reglementează activități pe teritoriul ariilor naturale protejate, precum și pentru persoanele fizice și juridice care dețin sau care administrează terenuri și alte bunuri și/sau care desfășoară activități în perimetrul și în vecinătatea ariei naturale protejate. Planurile de amenajare a teritoriului, cele de dezvoltare locală și națională, precum și orice alte planuri de exploatare/utilizare a resurselor naturale din aria naturală protejată vor fi armonizate de către autoritățile emitente cu prevederile planului de management.
Autoritățile locale și naționale cu competențe și responsabilități în reglementarea activităților din ariile naturale protejate sunt obligate să instituie, de comun acord cu administratorii ariilor naturale protejate și, după caz, cu autoritatea publică centrală pentru protecția mediului și pădurilor, măsuri speciale pentru conservarea sau utilizarea durabilă a resurselor naturale din ariile naturale protejate, conform prevederilor planurilor de management.”