Management

Management

MĂSURI PROPUSE PRIN PLANUL DE MANAGEMENT

Temele și obiectivele Planului de management

O temă de management reprezintă o secțiune a planului care abordează un set de subiecte ce au legătură între ele. Obiectivele generale reprezintă ţintele, ce trebuie atinse, pe termen lung, în urmărirea îndeplinirii scopului Planului de management. Au fost identificate următoarele teme ale Planului de management și au fost asociate următoarele obiective generale:

 

T1 Conservarea şi managementul biodiversităţii – al speciilor şi habitatelor de interes conservativ

OG1 Asigurarea conservării speciilor şi habitatelor pentru care au fost declarate ariile naturale protejate, în sensul menținerii/atingerii stării de conservare favorabilă a acestora.

OS1.1 Asigurarea conservării speciilor din situl Narura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu

OS1.1.1 Menținerea stării de conservare favorabilă a speciei Lutra lutra

OS1.1.1.1 Menținerea unei stări de conservare favorabilă din punct de vedere al efectivelor populației speciei Lutra lutra

OS1.1.1.2 Asigurarea conservării habitatului speciei Lutra lutra, în sensul atingerii stării de conservare favorabilă a acestuia.

OS1.1.2 Menținerea/îmbunătățirea stării de conservare a speciilor de pești Alosa immaculata, Aspius aspius, Cobitis taenia, Eudontomyzon mariae, Gobio albipinnatus, Gobio kessleri, Gymnocephalus baloni, Gymnocephalus schreatzer, Pelecus cultratus, Rhodeus sericeus amarus, Zingel streber, Zingel zingel, Umbra krameri, Misgurnus fossilis

OS1.1.2.1 Menținerea/îmbunătățirii stării de conservare a speciilor de pești din situl Natura 2000 ROSCI0131, din punct de vedere al populațiilor speciilor.

OS1.1.2.2 Asigurarea conservării habitatului speciilor de pești din situl Natura 2000 ROSCI0131, în sensul atingerii/menținerii unei stări de conservare favorabilă a acestuia.

OS1.1.3 Asigurarea conservării speciei Triturus dobrogicus, în sensul atingerii stării de conservare favorabilă a acesteia.

OS1.1.3.1 Îmbunătățirea stării de conservare a speciei Triturus dobrogicus, din punct de vedere al populației speciei.

OS1.1.3.2 Asigurarea conservării habitatului speciei Triturus dobrogicus, în sensul atingerii unei stări de conservare favorabilă al acestuia

OS1.1.4 Menținerea stării de conservare favorabilă a speciei Bombina bombina

OS1.1.4.1 Menținerea stării de conservare favorabilă a speciei Bombina bombina, din punct de vedere al populației speciei.

OS1.1.4.2 Asigurarea conservării habitatului speciei Bombina bombina, în sensul menținerii stării de conservare favorabilă din punct de vedere al habitatului speciei.

OS1.1.5 Atingerea stării de conservare favorabilă a speciei Hyla arborea

OS1.1.5.1 Asigurarea atingerii unei stări de conservare favorabilă din punct de vedere a efectivelor populației speciei Hyla arborea

OS1.1.5.2 Asigurarea conservării habitatului speciei Hyla arborea, în sensul atingerii stării de conservare favorabilă din punct de vedere al habitatului speciei.

OS1.1.6 Asigurarea conservării speciei Emys orbicularis, în sensul menținerii stării de conservare favorabilă a acesteia.

OS1.1.6.1 Asigurarea menținerii unei stări de conservare favorabile a speciei Emys orbicularis, în sensul îmbunătățirii stării de conservare a acesteia din punct de vedere al populației speciei.

OS1.1.6.2 Asigurarea conservării habitatului speciei Emys orbicularis, în sensul menținerii stării de conservare favorabilă din punct de vedere al habitatului speciei.

OS1.2 Asigurarea conservării speciilor din Rezerervația naturală Ostrovul Haralambie

OS1.2.1 Asigurarea conservării speciilor de păsări din Rezervația Ostrovul Haralambie (Pelecanus onocrotalus, Pelecanus crispus, Phalacrocorax pygmeus, Ardea cinerea, Ardeola ralloides, Nycticorax nycticorax, Ixobrychus minutus, Botaurus stellaris, Plegadis falcinellus, Anser erythropus, Anas strepera, Anas crecca, Aythya nyroca, Netta rufina, Oxyura leucocephala, Aquila clanga, Accipiter nisus, Accipiter gentilis, Buteo buteo, Falco cherrug, Falco peregrinus, Falco subbuteo, Falco naumanni, Rallus aquaticus, Gallinula chloropus, Haemantopus ostralegus, Himantopus himantopus, Charadrius dubius, Vanellus vanellus, Larus genei, Larus melanocephalus, Larus canus, Gelochelidon nilotica, Sterna caspia, Sterna hirundo, Chlidonias niger, Chlidonias leucopterus, Chlidonias hybridus, Asio otus, Athene noctua, Strix aluco, Caprimulgus europaeus, Coracias garrulus, Alcedo atthis, Upupa epops, Dendrocopos major, Dendrocopos minor, Riparia riparia, Delichon urbica, Motacilla flava, Lanius excubitor, Erithacus rubecula, Passer hispaniolensis, Sturnus roseus, Oriolus oriolus, Corvus corax), în sensul menținerii stării de conservare favorabilă a acestora.

OS1.2.1.1 Asigurarea menținerii unei stări de conservare favorabilă a speciilor de păsări din Rezervația Ostrovul Haralambie, în sensul menținerii/îmbunătățirii stării de conservare a acestora din punct de vedere al populațiilor speciilor.

OS1.2.1.2 Asigurarea conservării habitatelor speciilor de păsări, în sensul menținerii stării de conservare favorabilă din punct de vedere al habitatatelor speciilor.

OS1.3 Asigurarea conservării speciilor din situl Narura 2000 ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești)

OS1.3.1 Asigurarea conservării speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), în sensul atingerii/menținerii stării de conservare favorabilă a acestora.

OS1.3.1.1 Asigurarea atingerii/menținerii unei stări de conservare favorabilă a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), în sensul îmbunătățirii/menținerii stării de conservare favorabilă a acestora din punct de vedere al populațiilor speciilor.

OS1.3.1.2 Asigurarea conservării habitatelor speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), în sensul atingerii/menținerii unei stări de conservare favorabilă, din punct de vedere al habitatelor speciilor.

OS1.4 Asigurarea conservării speciilor din situl Narura 2000 ROSPA0055 Lacul Gălățui

OS1.4.1 Asigurarea conservării speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0055 Lacul Gălățui, în sensul atingerii/menținerii stării de conservare favorabilă a acestora.

OS1.4.1.1 Asigurarea atingerii/menținerii unei stări de conservare favorabilă a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0055 Lacul Gălățui, în sensul îmbunătățirii/menținerii stării de conservare favorabilă a acestora din punct de vedere al populațiilor speciilor.

OS1.4.1.2 Asigurarea conservării habitatelor speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0055 Lacul Gălățui, în sensul atingerii/menținerii unei stări de conservare favorabilă, din punct de vedere al habitatelor speciilor.

OS1.5 Asigurarea conservării speciilor din situl Narura 2000 ROSPA0105 Valea Mostiștea

OS1.5.1 Asigurarea conservării speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSP0105 Valea Mostiștea, în sensul atingerii/menținerii stării de conservare favorabilă a acestora.

OS1.5.1.1 Asigurarea atingerii/menținerii unei stări de conservare favorabilă a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSP0105 Valea Mostiștea, în sensul îmbunătățirii/menținerii stării de conservare favorabilă a acestora din punct de vedere al populațiilor speciilor.

OS1.5.1.2 Asigurarea conservării habitatatelor speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0105 Valea Mostiștea, în sensul atingerii/menținerii unei stări de conservare favorabilă, din punct de vedere al habitatelor speciilor.

OS1.6 Asigurarea conservării speciilor din situl Narura 2000 ROSPA0136 Oltenița-Ulmeni

OS1.6.1 Asigurarea conservării speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni, în sensul atingerii/menținerii stării de conservare favorabilă a acestora.

OS1.6.1.1 Asigurarea atingerii/menținerii unei stări de conservare favorabilă a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni, în sensul îmbunătățirii/menținerii stării de conservare favorabilă a acestora din punct de vedere al populațiilor speciilor.

OS1.6.1.2 Asigurarea conservării habitatelor speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni, în sensul atingerii/menținerii unei stări de conservare favorabilă, din punct de vedere al habitatelor speciilor

OS1.7 Asigurarea conservării habitatelor din situl Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzân Rezervația naturală IV.20 Ostrovul Haralambie)

OS1.7.1 Asigurarea conservării habitatului 3130 Ape statatoare oligotrofe pâna la mezotrofe cu vegetatie din Littorelletea uniflorae si/sau Isoëto-Nanojuncetea, în sensul atingerii stării de conservare favorabilă a acestuia.

OS1.7.1.1 Creșterea suprafeței habitatului 3130 Ape statatoare oligotrofe pâna la mezotrofe cu vegetatie din Littorelletea uniflorae si/sau Isoëto-Nanojuncetea, în sensul atingerii stării de conservare favorabilă a acesteia din punct de vedere al suprafeței ocupate de habitat.

OS1.7.1.2 Îmbunătățirea structurii și funcțiilor specifice ale habitatului 3130 Ape statatoare oligotrofe pâna la mezotrofe cu vegetatie din Littorelletea uniflorae si/sau Isoëto-Nanojuncetea, în sensul atingerii stării de conservare favorabilă a acestuia.

OS1.7.2 Asigurarea conservării habitatului 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetatie tip Magnopotamion sau Hydrocharition, în sensul atingerii stării de conservare favorabilă a acestuia.

OS1.7.2.1 Conservarea suprafeței habitatului 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetatie tip Magnopotamion sau Hydrocharition, în sensul menținerii stării de conservare favorabilă a acestuia din punct de vedere al suprafeței ocupate.

OS1.7.2.2 Menținerea structurii și funcțiilor specifice ale habitatului 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetatie tip Magnopotamion sau Hydrocharition, în sensul asigurării stării de conservare favorabilă a acestuia.

OS1.7.3 Asigurarea conservării habitatului 6510 Fânețe (Pajiști) de altitudine joasă, în sensul atingerii stării de conservare favorabilă a acestuia.

OS1.7.3.1 Creșterea suprafeței habitatului 6510 Fânețe (Pajiști) de altitudine joasă, în sensul atingerii stării de conservare favorabilă a acesteia din punct de vedere al suprafeței ocupate de acesta.

OS1.7.3.2 Îmbunătățirea structurii și funcțiunilor specifice ale habitatului 6510 Fânețe (Pajiști) de altitudine joasă, în sensul atingerii stării de conservare favorabilă a acestuia.

OS1.7.4 Asigurarea conservării habitatului 3270 Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie de Chenopodion rubri şi Bidention, în sensul atingerii stării de conservare favorabilă a acestuia.

OS1.7.4.1 Creșterea suprafeței habitatului 3270 Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie de Chenopodion rubri şi Bidention, în sensul atingerii stării de conservare favorabilă a acesteia din punct de vedere al suprafeței ocupate de acesta.

OS1.7.4.2 Menținerea stării de conservare favorabilă din punctual de vedere al structurii și funcțiilor habitatului 3270 Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie de Chenopodion rubri şi Bidention.

 

T2 Inventarierea /evaluarea detaliată şi monitoringul biodiversității

OG2 Asigurarea bazei de informații/date referitoare la speciile şi habitatele pentru care au fost declarate ariile naturale protejate cu scopul de a oferi suportul necesar pentru managementul conservării biodiversității şi evaluarea eficienţei managementului.

OS2.1 Actualizarea inventarelor – evaluarea detaliată – pentru speciile și habitatele de interes conservative

OS2.2 Realizarea monitorizării stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes conservativ.

 

T3 Administrarea şi managementul efectiv al ariilor naturale protejate şi asigurarea durabilității managementului

OG3 Asigurarea managementului eficient al ariilor naturale protejate cu scopul menținerii stării de conservare favorabilă a speciilor şi habitatelor de interes conservativ.

OS3.1 Materializarea limitelor pe teren şi menţinerea acestora.

OS3.2 Urmărirea respectării regulamentului și a prevederilor Planului de management.

OS3.3 Asigurarea finanțării/bugetului necesar pentru implementarea Planului de management.

OS3.4 Asigurarea logisticii necesare pentru administrarea eficientă a ariilor naturale protejate.

OS3.5 Monitorizarea implementării Planului de management

OS3.6 Dezvoltarea capacității personalului implicat în administrarea/ managementul ariilor naturale protejate

 

T4 Comunicare, educație ecologică şi conştientizarea publicului

OG4 Creşterea nivelului de conştientizare/ îmbunătățirea cunoştinţelor şi schimbarea atitudinii şi comportamentului, pentru grupurile interesate care au impact asupra conservării biodiversităţii. OS4.1 Elaborarea/actualizarea Strategiei și a Planului de acțiune privind conștientizarea publicului.

OS4.2 Implementarea Strategiei și a Planului de acțiune privind conștientizarea publicului.

 

T5 Utilizarea durabilă a resurselor naturale ale sitului

OG5 Promovarea utilizării durabile a resurselor naturale, ce asigură suportul pentru speciile și habitatele de interes conservativ

OS5.1 Promovarea utilizării durabile a resurselor de apă

OS5.2 Promovarea utilizării durabile a resurselor forestiere

OS5.3 Promovarea utilizării durabile a pajiştilor – păşuni, fâneţe.

OS5.4 Promovarea utilizării durabile a terenurilor agricole.

OS5.5 Promovarea unei dezvoltări urbane durabile a localităților aflate pe teritoriul sau în vecinătatea ariilor naturale protejate.

OS5.6 Promovarea realizării și comercializării de produse tradiționale, etichetate cu siglele ariilor naturale protejate.

 

Măsuri de conservare/management

 

Măsurile de conservare și management reprezintă totalitatea demersurilor/acțiunilor întreprinse pentru îndeplinirea obiectivelor specifice. Au fost propuse și dezbătute o serie de măsuri de conservare/management necesare îndeplinirii obiectivelor specifice ale Planului de management, care sunt prezentate în continuare.

OG1 Asigurarea conservării speciilor şi habitatelor pentru care au fost declarate ariile naturale protejate, în sensul menținerii/atingerii stării de conservare favorabilă a acestora.

OS1.1 Asigurarea conservării speciilor din situl Narura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu

OS1.1.1 Menținerea stării de conservare favorabilă a speciei Lutra lutra

OS1.1.1.1 Menținerea unei stări de conservare favorabilă din punct de vedere al efectivelor populației speciei Lutra lutra

Măsuri de management:

 • Realizarea monitorizării (conform protocolului de monitorizare) pentru specia Lutra lutraîn sit
 • Plantarea de pâlcuri de arbori pe malul ecosistemelor acvatice (râuri, pârâuri).
 • Implicarea unor instituţii/organizaţii partenere pentru realizarea unui management participativ al speciei Lutra lutra
 • Acordarea de avize (negative/pozitive) pentru proiectele şi planurile/ programele care se realizeazăpe teritoriul ariei naturale protejate și care au un impact (negativ/pozitiv) asupra populației de vidră.
 • Realizarea de materiale informative referitoare la specia Lutra lutrapentru comunitatea locală (broşuri, pliante, postere, cărţi şi alte modalităţi de informare)
 • Actualizarea site-ului web al ariei naturale protejate cu informații privitoare la specia Lutra lutrași presiunile și amenințările la adresa acesteia
 • Realizarea şi difuzarea unui film documentar privitor la vidrăîn cadrul ariei naturale protejate și presiunile și amenințările la adresa acesteia.
 • Realizarea unor trasee de interpretare a valorilor naturale ale ariei naturale protejate, aici incluzând și specia vidrăși amenințările la adresa acesteia.
 • Interzicerea distrugerii, arderii și tăierii vegetaţiei ierboase și lemnoase ripariene din interiorul și în vecinătatea (100 m) habitatelor frecventate de Lutra lutra.
 • Interzicerea folosirii tratamentelor chimice în interiorul și în vecinătatea (100 m) habitatelor frecventate de Lutra lutra.
 • Controlul prădătorilor nespecifici (câini hoinari) și limitarea numărului câinilor de pază/turmă
 • Utilizarea unor mijloace inofensive de protecţie împotriva vidrei în cazul prădării fermelor piscicole.
 • Se interzice orice formăde recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.
 • Se interzice deţinerea, transportul, comerţul sau schimburile în orice scop ale exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic, cu excepția cercetării științifice autorizate.
 • Interzicerea utilizării uneltelor de pescuit neautorizate și adaptarea uneltelor de pescuit astfel încât sănu pună în pericol exemplare ale speciei Lutra lutra.

OS1.1.1.2 Asigurarea conservării habitatului speciei Lutra lutra, în sensul atingerii stării de conservare favorabilă a acestuia.

Măsuri de management:

 • Monitorizarea calității și mărimii habitatului speciei în sit
 • Controlul şi monitorizarea atentăa construcţiilor de obiective de infrastructură care pot duce la fragmentarea habitatului speciei.
 • Reabilitarea sau modernizarea oricărei infrastructuri de transport linear (drumuri de orice fel), sau construcţia de infrastructurănouă de acest tip se poate efectua doar cu acordul prealabil al administraţiei sitului.
 • Interzicerea tăierii arborilor de pe malul apelor. Excepţii sunt permise doar în cazul activităţilor de reconstrucţie ecologicăa habitatelor, sau de eliminare a unor specii invasive de arbori sau arbuști, realizate cu acordul scris şi avizul administratorilor sitului.
 • Interzicerea lucrărilor de regularizare a malurilor sau a altor lucrării hidrotehnice care modificăcursurile de apă, (doar cu anumite excepţii, precum cazul alunecărilor) şi nu se vor întreprinde alte măsuri specifice de regularizare, cu excepţia zonelor locuite, dacă nu există alte alternative, în scopul asigurării integrităţii vizuinelor, siturilor de reproducere și odihnă ale speciei Lutra lutra
 • Nu se vor construi drumuri forestiere sau publice în albia minorăa cursurilor de apă.
 • Nu se va circula cu autovehicule de orice tip în albia cursurilor de apăşi a altor zone umede din sit;
 • Interzicerea lucrărilor/proiectelor care duc la scăderea debitului (de exemplu prin captare) sau la variații de debit
 • Realizarea unor vizuine artificiale pentru specia vidrăpe malurile unde vegetația ripariană lipsește sau unde nu există posibilitatea amenajării de vizuine pe baza unei alte structuri.

 

OS1.1.2 Menținerea/îmbunătățirea stării de conservare a speciilor de pești Alosa immaculata, Aspius aspius, Cobitis taenia, Eudontomyzon mariae, Gobio albipinnatus, Gobio kessleri, Gymnocephalus baloni, Gymnocephalus schreatzer, Pelecus cultratus, Rhodeus sericeus amarus, Zingel streber, Zingel zingel, Umbra krameri, Misgurnus fossilis

OS1.1.2.1 Menținerea/îmbunătățirii stării de conservare a speciilor de pești din situl Natura 2000 ROSCI0131, din punct de vedere al populațiilor speciilor.

Măsuri de management:

 • Desemnarea zonelor/secțiunilor de intrare în apă/adăpătoare a animalelor domestice
 • Combaterea braconajului
 • Interzicerea introducerii speciilor invazive alohtone în sistemul hidrografic al sitului.
 • Eliminarea speciilor invazive existente. Monitorizarea activităților piscicole.
 • Desemnarea zonelor tampon și monitorizarea folosirii produselor chimice în activitățile agricole din aceste zone.
 • Sancționarea poluatorului conform legislației în vigoare.

 

OS1.1.2.2 Asigurarea conservării habitatului speciilor de pești din situl Natura 2000 ROSCI0131, în sensul atingerii/menținerii unei stări de conservare favorabilă a acestuia.

Măsuri de management:

 • Interzicerea creării obstacolelor mai înalte de 18-20 cm.
 • Interzicerea activităților de captare a apei și amenajărilor albiilor apelor curgă
 • Interzicerea lucrărilor de amenajare a cursurilor râurilor, de genul taluzare a malurilor, devieri ale albiilor râurilor și altele asemenea. Trebuie interzisăconstruirea caselor sau a altor obiective de interes personal în imediata vacinătate cursurilor de apă.
 • Interzicerea lucrărilor de amenajare. Restaurare ecologică.
 • Reglementarea activităților de regularizare, desecare
 • Interzicerea defrișării, cu/fară

 

OS1.1.3 Asigurarea conservării speciei Triturus dobrogicus, în sensul atingerii stării de conservare favorabilă a acesteia.

OS1.1.3.1 Îmbunătățirea stării de conservare a speciei Triturus dobrogicus, din punct de vedere al populației speciei.

Măsuri de management:

 • Monitorizarea impactului cultivării și a pășunatului asupra specie.
 • Monitorizarea impactului activităților de gestionare a pădurilor/plantațiilor asupra speciei
 • Reglementarea depozitării deșeurilor, cu stoparea depozitării deșeurilor în habitatele naturale
 • Asanarea spațiilor afectate de depozitarea deșeurilor.
 • Monitorizarea poluării apelor de suprafață
 • Monitorizarea impactului speciilor invazive alogene asupra speciei
 • Asigurarea unui impact redus la lucrările de întreținere și construcție de instalații hidraulice, diguri etc.
 • Limitarea traficului și a vitezei de deplasare a autovehiculelor
 • Stoparea sau limitarea accesului speciilor pe carosabil.

 

OS1.1.3.2 Asigurarea conservării habitatului speciei Triturus dobrogicus, în sensul atingerii unei stări de conservare favorabilă al acestuia

Măsuri de management:

 • Monitorizarea impactului pășunatului asupra habitatului speciei
 • Monitorizarea impactului activităților de gestionare a pădurilor/plantațiilor asupra habitatului
 • Evaluarea impactului construcției de noi căi de acces
 • Crearea de habitate artificiale
 • Reglementarea depozitării deșeurilor, cu stoparea depozitării deșeurilor în habitatele naturale
 • Asanarea spațiilor afectate de depozitarea deșeurilor.
 • Monitorizarea poluării apelor de suprafață
 • Monitorizarea impactului speciilor invazive alogene asupra habitatului
 • Asigurarea unui impact redus la lucrările de întreținere și construcție de instalații hidraulice, diguri etc.

OS1.1.4 Menținerea stării de conservare favorabilă a speciei Bombina bombina

OS1.1.4.1 Menținerea stării de conservare favorabilă a speciei Bombina bombina, din punct de vedere al populației speciei.

Măsuri de management:

 • Monitorizarea impactului activităților de gestionare a pădurilor/plantațiilor asupra speciei
 • Reglementarea depozitării deșeurilor, cu stoparea depozitării deșeurilor în habitatele naturale
 • Asanarea spațiilor afectate de depozitarea deșeurilor.
 • Monitorizarea poluării apelor de suprafață
 • Monitorizarea impactului speciilor invazive alogene asupra speciei
 • Limitarea traficului și a vitezei de deplasare a autovehiculelor
 • Stoparea sau limitarea accesului speciilor pe carosabil.

 

OS1.1.4.2 Asigurarea conservării habitatului speciei Bombina bombina, în sensul menținerii stării de conservare favorabilă din punct de vedere al habitatului speciei.

Măsuri de management:

 • Monitorizarea impactului activităților de gestionare a pădurilor/plantațiilor și a pășunatului asupra habitatului speciei
 • Evaluarea impactului construcției de noi căi de acces
 • Crearea de habitate artificiale
 • Reglementarea depozitării deșeurilor, cu stoparea depozitării deșeurilor în habitatele naturale
 • Asanarea spațiilor afectate de depozitarea deșeurilor.
 • Monitorizarea poluării apelor de suprafață
 • Monitorizarea impactului speciilor invazive alogene asupra habitatului.

 

OS1.1.5 Atingerea stării de conservare favorabilă a speciei Hyla arborea

OS1.1.5.1 Asigurarea atingerii unei stări de conservare favorabilă din punct de vedere a efectivelor populației speciei Hyla arborea

Măsuri de management:

 • Monitorizarea impactului speciilor invazive alogene asupra speciei
 • Monitorizarea impactului activităților de gestionare a pădurilor/plantațiilor asupra speciei
 • Crearea de habitate artificiale.

 

 OS1.1.5.2 Asigurarea conservării habitatului speciei Hyla arborea, în sensul atingerii stării de conservare favorabilă din punct de vedere al habitatului speciei.

Măsuri de management:

 • Crearea de habitate artificiale
 • Monitorizarea impactului speciilor invazive alogene asupra habitatului.

 

OS1.1.6 Asigurarea conservării speciei Emys orbicularis, în sensul menținerii stării de conservare favorabilă a acesteia.

OS1.1.6.1 Asigurarea menținerii unei stări de conservare favorabile a speciei Emys orbicularis, în sensul îmbunătățirii stării de conservare a acesteia din punct de vedere al populației speciei.

Măsuri de management:

 • Monitorizarea impactului cultivării și a pășunatului asupra speciei
 • Monitorizarea impactului activităților de gestionare a pădurilor/plantațiilor asupra speciei
 • Monitorizarea impactului traficului rutier asupra speciei
 • Reglementarea depozitării deșeurilor, cu stoparea depozitării deșeurilor în habitatele naturale
 • Popularea sau repopularea habitatelor existente și/sau favorabile
 • Informarea/conștientizarea pescarilor amatori/sportivi
 • Monitorizarea poluării apelor de suprafață
 • Monitorizarea impactului speciilor invazive alogene asupra speciei
 • Asigurarea unui impact redus la lucrările de întreținere și construcție de instalații hidraulice, diguri.

 

OS1.1.6.2 Asigurarea conservării habitatului speciei Emys orbicularis, în sensul menținerii stării de conservare favorabilă din punct de vedere al habitatului speciei.

Măsuri de management:

 • Monitorizarea impactului pășunatului asupra habitatului speciei
 • Monitorizarea impactului activităților de gestionare a pădurilor/plantațiilor asupra habitatului
 • Evaluarea impactului construcției de noi căi de acces
 • Reglementarea depozitării deșeurilor, cu stoparea depozitării deșeurilor în habitatele naturale
 • Asanarea spațiilor afectate de depozitarea deșeurilor.
 • Monitorizarea poluării apelor de suprafață
 • Monitorizarea impactului speciilor invazive alogene asupra habitatului
 • Crearea de habitate artificiale
 • Asigurarea unui impact redus la lucrările de întreținere și construcție de instalații hidraulice, diguri etc.
 • Monitorizarea impactului schimbărilor climatice asupra habitatului speciei.

 

OS1.2 Asigurarea conservării speciilor din Rezerervația naturală Ostrovul Haralambie

OS1.2.1 Asigurarea conservării speciilor de păsări din Rezervația Ostrovul Haralambie, în sensul menținerii stării de conservare favorabilă a acestora.

OS1.2.1.1 Asigurarea menținerii unei stări de conservare favorabilă a speciilor de păsări din Rezervația Ostrovul Haralambie, în sensul menținerii/îmbunătățirii stării de conservare a acestora din punct de vedere al populațiilor speciilor.

Măsuri de management:

 • Îmbunătățirea condițiilor de cuibărit pentru speciile de răpitoare diurne prin stabilirea unor zone tampon în jurul cuiburilor şi limitarea/controlul accesului și activităţilor umane în aceste zone, în perioada de cuibărit și de creștere a puilor.
 • Crearea de platforme de uscare pentru cormorani
 • Menținerea pe picior a arborilor uscați sau în curs de uscare
 • Păstrarea statutului de zonălipsită de intervenții silvice
 • Limitarea prezenței ambarcațiunilor la mai puțin de 25 de metri de rezervația naturală
 • Limitarea prezenței pescarilor pe teritoriul ariei naturale protejate
 • Limitarea activității cinegetice pe teritoriul și în imediata vecinătate a ariei naturale protejate
 • Patrularea zonei în scopul limitării/eliminării fenomenului de braconaj
 • Limitarea fenomenelor de eroziune a malurilor.

 

OS1.2.1.2 Asigurarea conservării habitatelor speciilor de păsări, în sensul menținerii stării de conservare favorabilă din punct de vedere al habitatatelor speciilor.

Măsuri de management:

 • Monitorizarea evoluției habitatelor asociate speciilor de păsări
 • Corelarea lucrărilor silvice cu cerințele de conservare a biodiversității.
 • Păstrarea vegetației arbustive și a lăstărișului pe suprafața și în imediata vecinătate a rezervației
 • Menţinerea unei structuri forestiere mozaicate în cadrul unităţilor de producţie, din vecinătatea rezervației prin păstrarea de pâlcuri de 3-5 arbori bătrâni (peste 80 ani) la hectar în zonele de recoltare.
 • Menținerea condiţiilor favorabile pentru cuibăritul chirelor.

OS1.3 Asigurarea conservării speciilor din situl Narura 2000 ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești)

OS1.3.1 Asigurarea conservării speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), în sensul atingerii/menținerii stării de conservare favorabilă a acestora.

OS1.3.1.1 Asigurarea atingerii/menținerii unei stări de conservare favorabilă a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), în sensul îmbunătățirii/menținerii stării de conservare favorabilă a acestora din punct de vedere al populațiilor speciilor.

Măsuri de management:

 • Plantarea de perdele forestiere de-a lungul drumurilor sau ale canalelor precum declararea de zone tampon în jurul cuiburilor şi limitarea/controlul activităţilor forestiere în zona tampon, în perioada de cuibărit al Coracias garrulus precum şi alte specii importante.
 • Amplasarea cuiburilor artificiale pentru dumbrăveancă.
 • Prevenirea/Interzicerea incendierii vegetației palustre (stuf), de pajiști și miriștilor din sit.
 • Stabilirea zonelor de linişte (pentru vânătoare) în jurul habitatelor umede, în conformitate cu legislaţia din domeniu
 • Izolarea coronamentului stâlpilor de joasăși medie tensiune.
 • Menținerea cuiburilor de corvide și de răpitoare diurne de pe stâlpii de înaltătensiune din sit sau din zone limitrofe sitului.
 • Amenajarea de platforme artificiale pe stâlpii reţelelor de înaltătensiune pentru cuibărirea speciilor de corvide și de răpitoare diurne din sit, sau din zonele limitrofe sitului.
 • Plantarea speciilor native, în special stejar pentru a avantaja cuibăritul speciei Coracias garrulus
 • Stabilirea unor zone tampon în jurul cuiburilor şi limitarea/controlul accesului și activităţilor umane în zona tampon, în perioada de cuibărit pentru protecţia speciilor de chire.
 • Aplicarea unor metode agricole compatibile cu biologia speciilor cuibăritoare pe terenurile agricole.
 • Amenajarea de platforme artificiale pe stâlpii reţelelor de tensiune medie pentru cuibărirea speciei Ciconia ciconia – Barza alba.
 • Marcarea liniilor electrice suspendate şi amplasarea de dispozitive izolatoare sau avertizoare şi de prevenire a electrocutării păsărilor pe stâlpii  cu design deficitar.
 • Reducerea mortalității păsărilor ihtiofage generatăde folosirea mijloacelor de combatere a acestora de către managerii amenajărilor piscicole din sit şi din vecină

OS1.3.1.2 Asigurarea conservării habitatelor speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), în sensul atingerii/menținerii unei stări de conservare favorabilă, din punct de vedere al habitatelor speciilor.

Măsuri de management:

 • Menținerea unor cote de pășunat sustenabile pe suprafața ariei naturale protejate.
 • Menținerea condițiilor favorabile pentru speciile dependente de habitate umede.
 • Menținerea condiţiilor favorabile pentru cuibăritul chirelor.
 • Prevenirea/Interzicerea incendierilor de stuf şi a zonelor agricole din sit.
 • Prevenirea, controlul și eliminarea deșeurilor depozitate necontrolat pe suprafața și în apropierea sitului.
 • Menținerea pereților de loess
 • Implementarea legislației referitoare la autorizarea imobilelor care se construiesc în extravilan.

 

OS1.4 Asigurarea conservării speciilor din situl Narura 2000 ROSPA0055 Lacul Gălățui

OS1.4.1 Asigurarea conservării speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0055 Lacul Gălățui, în sensul atingerii/menținerii stării de conservare favorabilă a acestora.

OS1.4.1.1 Asigurarea atingerii/menținerii unei stări de conservare favorabilă a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0055 Lacul Gălățui, în sensul îmbunătățirii/menținerii stării de conservare favorabilă a acestora din punct de vedere al populațiilor speciilor.

Măsuri de management:

 • Izolarea liniilor de medie tensiune prin colaborarea cu companiile de transport a energiei electrice
 • Marcarea liniilor electrice suspendate şi amplasarea de dispozitive izolatoare sau avertizoare şi de prevenire a electrocutării păsărilor pe stâlpii  cu design deficitar
 • Reducerea mortalității păsărilor ihtiofage generatăde folosirea mijloacelor de combatere a acestora de către managerii amenajărilor piscicole din sit şi din vecină
 • Stabilirea zonelor de linişte, în conformitate cu legislaţia din domeniu
 • Elaborarea fundamentatăștiințific a unor metodologii de stabilire a cotelor pentru speciile de păsări a căror vânătoare este permisă.

 

OS1.4.1.2 Asigurarea conservării habitatelor speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0055 Lacul Gălățui, în sensul atingerii/menținerii unei stări de conservare favorabilă, din punct de vedere al habitatelor speciilor.

Măsuri de management:

 • Menținerea unor cote de pășunat sustenabile pe suprafața ariei naturale protejate.
 • Aplicarea unor metode agricole compatibile cu biologia speciilor cuibăritoare pe terenurile agricole.
 • Limitarea utilizării produselor biocide, hormoni și substanțe chimice
 • Investigarea şi evaluarea utilizării pesticidelor folosite în pajiști, pășuni şi terenuri agricole din sit și din vecinătate
 • Controlul și eliminarea deșeurilor depozitate necontrolat pe suprafața și în apropierea sitului.
 • Prevenirea incendierilor de stuf şi papurăîn sit
 • Menţinerea vegetației palustre în habitatele acvatice
 • Menţinerea în sit a arbuştilor maturi izolaţi de și/sau a pâlcurilor de arbuști cu scopul asigurării condițiilor optime de cuibărire
 • Menținerea pereților de loess.

 

OS1.5 Asigurarea conservării speciilor din situl Narura 2000 ROSPA0105 Valea Mostiștea

OS1.5.1 Asigurarea conservării speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSP0105 Valea Mostiștea, în sensul atingerii/menținerii stării de conservare favorabilă a acestora.

OS1.5.1.1 Asigurarea atingerii/menținerii unei stări de conservare favorabilă a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSP0105 Valea Mostiștea, în sensul îmbunătățirii/menținerii stării de conservare favorabilă a acestora din punct de vedere al populațiilor speciilor.

Măsuri de management:

 • Declararea de zone tampon în jurul cuiburilor şi coloniilor. Limitarea/controlul activităţilor forestiere și piscicole în zonele tampon, în perioada de cuibărit pentru protecția speciilor de răpitoare diurne și specii acvatice coloniale.
 • Îmbunătățirea condițiilor de cuibărit pentru speciile de răpitoare diurne.
 • Corelarea lucrărilor silvice cu cerințele de conservare a biodiversității.
 • Menţinerea „lemnului mort” in situ – în pădure – pentru asigurarea condiţiilor de habitat pentru speciile de ciocănitori şi verificarea în teren a respectării acestei măsuri.
 • Menţinerea unei structuri forestiere mozaicate în cadrul unităţilor de producţie, prin păstrarea de pâlcuri de 3-5 arbori bătrâni (peste 80 ani) la hectar în zonele de recoltare.
 • Menținerea vegetației lemnoase limitrofe malurilor apelor.
 • Menținerea şi/sau refacerea aliniamentelor de arbori pentru asigurarea condițiilor de cuibărit pentru speciile Lanius collurio(sfrâncioc roșiatic), Lanius minor (sfrâncioc cu frunte neagră), Coracias garrulus (dumbrăveanca),
 • Plantarea de pâlcuri de arbori pe malul ecosistemelor acvatice (râuri, pârâuri).
 • Menținerea cuiburilor de corvide și de răpitoare diurne de pe stâlpii de înaltătensiune din sit sau limitrofe sitului.
 • Crearea de platforme de uscare pentru cormorani
 • Amplasarea de cutii artificiale de cuibărit pentru șoimi  pe liniile electrice de pe care lipsesc.
 • Aplicarea unor metode agricole compatibile cu biologia speciilor cuibăritoare pe terenurile agricole.
 • Izolarea liniilor de medie tensiune prin colaborarea cu companiile de transport a energiei electrice.
 • Întocmirea unui ghid de bune practici agricole adaptat situației din Valea Mostiștea
 • Elaborarea fundamentatăștiințific a unor metodologii de stabilire a cotelor pentru speciile de păsări a căror vânătoare este permisă.

 

OS1.5.1.2 Asigurarea conservării habitatatelor speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0105 Valea Mostiștea, în sensul atingerii/menținerii unei stări de conservare favorabilă, din punct de vedere al habitatelor speciilor.

Măsuri de management:

 • Menținerea unor cote de pășunat sustenabile pe suprafața ariei naturale protejate.
 • Prevenirea schimbării folosinței terenurilor, în special a transformării pajiștilor/pășunilor în terenuri arabile.
 • Rărirea pădurilor tinere și dense, pentru a promova creșterea în diametru a copacilor și deschiderea pă
 • Plantarea speciilor native de arbori pentru a avantaja speciile ră
 • Interzicerea împăduririi zonelor de pajiști.
 • Menținerea unui nivel optim de populații pradăpentru speciile de răpitoare diurne.
 • Menținerea miriștii pânăîn februarie și interzicerea arderii acestora
 • Implementarea legislației referitoare la autorizarea imobilelor care se construiesc în extravilan.

 

OS1.6 Asigurarea conservării speciilor din situl Narura 2000 ROSPA0136 Oltenița-Ulmeni

OS1.6.1 Asigurarea conservării speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni, în sensul atingerii/menținerii stării de conservare favorabilă a acestora.

OS1.6.1.1 Asigurarea atingerii/menținerii unei stări de conservare favorabilă a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni, în sensul îmbunătățirii/menținerii stării de conservare favorabilă a acestora din punct de vedere al populațiilor speciilor.

Măsuri de management:

 • Protejarea şirurilor de arbori de-a lungul drumurilor sau ale canalelor precum şi a arborilor solitari. Declararea de zone tampon în jurul cuiburilor şi limitarea/controlul activităţilor forestiere în zona tampon, în perioada de cuibărit al speciei Coracias garrulus precum şi alte specii importante. Amplasarea cuiburilor artificiale pentru Dumbrăveancă.
 • Prevenirea transformării pajiștilor/pășunilor/ zonelor de stepăîn terenuri arabile.
 • Prevenirea incendierilor de stuf şi papurăîn sit
 • Corelarea lucrărilor silvice cu cerințele de conservare a biodiversității.
 • Stabilirea zonelor de linişte (pentru vânătoare) în jurul habitatelor umede, în conformitate cu legislaţia din domeniu
 • Reglementarea activităților de vânătoare în zonă
 • Menținerea poienilor din pă
 • Menținerea şi/sau refacerea aliniamentelor de arbori pentru asigurarea condițiilor de cuibărit pentru specia Coracias garrulus
 • Izolarea coronamentului stâlpilor de joasăși medie tensiune.
 • Menținerea cuiburilor de corvide și de răpitoare diurne de pe stâlpii de înaltătensiune din sit sau limitrofe sitului.
 • Protecția coloniilor de ciori de semănăturădin sit.
 • Plantarea speciilor native, în special stejar pentru a avantaja cuibăritul speciei Coracias garrulus
 • Stabilirea suprafeţelor de zone tampon în jurul cuiburilor şi limitarea/controlul accesului și activităţilor umane în zona tampon, în perioada de cuibărit pentru protecţia speciilor de chire
 • Aplicarea unor metode agricole compatibile cu biologia speciilor cuibăritoare pe terenurile agricole.
 • Amplasare suport de cuib pentru berze.

 

OS1.6.1.2 Asigurarea conservării habitatelor speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni, în sensul atingerii/menținerii unei stări de conservare favorabilă, din punct de vedere al habitatelor speciilor

Măsuri de management:

 • Menținerea unor cote de pășunat sustenabile pe suprafața ariei naturale protejate.
 • Menținerea condițiilor favorabile pentru speciile dependente de habitate umede
 • Plantarea unor perdele forestiere pentru delimita zonele de liniste si a asigura cuibarirea speciilor rapitoare, cormorani si starci.
 • Informare si costientizare la nivelul comunitatiilor locale cu privirea la folosirii tehnici agrotehnice ecologice si limitarea folosirii biocidelor.
 • Protecția coloniilor de popândăi din interiorul sitului.
 • Menținerea miriștilor pânăîn februarie și interzicerea arderii acestora.
 • Menținerea sau stabilirea unei fâșii  de pământ necultivate de minim 0,5 m (ideal 1,5m) la limita terenurilor arabile.
 • Plantarea de arbori în vederea asigurării condiţiilor de cuibărit pentru Coracias garrullus
 • Implementarea legislației referitoare la autorizarea imobilelor care se construiesc în extravilan.

 

OS1.7 Asigurarea conservării habitatelor din situl Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzân Rezervația naturală IV.20 Ostrovul Haralambie)

OS1.7.1 Asigurarea conservării habitatului 3130 Ape statatoare oligotrofe pâna la mezotrofe cu vegetatie din Littorelletea uniflorae si/sau Isoëto-Nanojuncetea, în sensul atingerii stării de conservare favorabilă a acestuia.

OS1.7.1.1 Creșterea suprafeței habitatului 3130 Ape statatoare oligotrofe pâna la mezotrofe cu vegetatie din Littorelletea uniflorae si/sau Isoëto-Nanojuncetea, în sensul atingerii stării de conservare favorabilă a acesteia din punct de vedere al suprafeței ocupate de habitat.

Măsuri de management:

 • Reglementarea strictăşi limitarea păşunatului cu oi şi în amestec de animale; verificarea riguroasă şi frecventă a respectării regulilor impuse şi aplicarea de amenzi în cazul abaterilor; Reglementarea practicilor agricole și zootehnice pastorale în cadrul ariei protejate, în apropierea habitatelor acvatice de importanta comunitară;
 • Identificarea unor locuri la distante mai mari fata de zona umedăa sitului în care să se realizeze adăpătoare pentru animalele domestice -protejare habitat 3130,
 • Promovarea agriculturii ecologice în randul agricultorilor de pe teritoriul sitului ROSCI0131 și reducerea utilizării fertilizanților chimici, produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice pe tot teritoriul ariei protejate, sau cel puţin în zonele agricole adiacente fragmentelor de habitat 3130 şi controale periodice pentru depistarea contravenţiilor şi aplicarea de amenzi,
 • Amenajarea unei rețele raționale de drumuri de pământ întreținute, cu taluz format din vegetație naturală. Interzicerea stabilirii drumurilor noi alternative,
 • Eliminarea depozitelor de gunoaie menajere din proximitatea fragmentelor de habitate 3130.
 • Ecologizarea stânelor și locurilor de târlire,
 • Eliminarea sau menținerea sub control a populațiilor speciilor alohtone (invazive) din proximitatea habitatului și eliminarea acestora din suprafața ocupatăde habitat. Semnalarea prezentei altor specii alohtone cu posibil impact asupra habitatului 3130;
 • Optimizarea parametrilor care definesc structura tipului de habitat: compozitie specifica, eliminarea speciilor alohtone, mentinerea consistentei optime, specifice habitatului 3130,
 • Monitorizarea continua a parametrilor abiotici ai habitatului 3130,
 • Controlul speciilor ruderale și invazive care pot afecta, prin apariție și creștere, speciile din clasa Isoëto-Nanojuncetea, caracteristice habitatului 3130,
 • Reglementarea strictăşi limitarea păşunatului cu oi și în amestec de animale; verificarea riguroasă şi frecventă a respectării regulilor impuse şi aplicarea de amenzi în cazul abaterilor,
 • Monitorizarea continua a speciilor invazive și a speciilor caracteristice  habitatului 3130.
 • Mentinerea habitatului cel puțin pe suprafetele ocupate in prezent, inventariate si cartate în teren,
 • Realizarea creșterii nivelului de conștientizare a comunităților locale (grupuri țintă: pescari, ciobani, excursioniști, localnici) cu privire la necesitatea conservării diversității biologice și a utilizării componentelor habitatelor într-o maniera durabilă,
 • Promovarea de activitati de atragere a surselor de finanțare pentru implementarea de măsuri cu scopul restabilirii stării favorabile a habitatului 3130.

 

OS1.7.1.2 Îmbunătățirea structurii și funcțiilor specifice ale habitatului 3130 Ape statatoare oligotrofe pâna la mezotrofe cu vegetatie din Littorelletea uniflorae si/sau Isoëto-Nanojuncetea, în sensul atingerii stării de conservare favorabilă a acestuia.

Măsuri de management:

 • Reglementarea strictăşi limitarea păşunatului cu oi şi în amestec de animale; verificarea riguroasă şi frecventă a respectării regulilor impuse şi aplicarea de amenzi în cazul abaterilor; Reglementarea practicilor agricole și zootehnice pastorale în cadrul ariei protejate, în apropierea habitatelor acvatice de importanta comunitară;
 • Identificarea unor locuri la distante mai mari fata de zona umedăa sitului în care să se realizeze adăpătoare pentru animalele domestice – protejare habitat 3130,
 • Promovarea agriculturii ecologice în randul agricultorilor de pe teritoriul sitului ROSCI0131 și reducerea utilizării produselor chimice de fertilizare, a produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice pe tot teritoriul ariei protejate sau cel puţin în zonele agricole adiacente fragmentelor de habitat 3130 şi controale periodice pentru depistarea contravenţiilor şi aplicarea de amenzi,
 • Eliminarea depozitelor de gunoaie menajere din proximitatea fragmentelor de habitate 3130.
 • Ecologizarea stânelor și locurilor de târlire,
 • Eliminarea sau menținerea sub control a populațiilor speciilor alohtone (invazive) din proximitatea habitatului și eliminarea acestora din suprafața ocupatăde habitat,
 • Controlul speciilor ruderale și invazive care pot afecta, prin apariție și creștere, speciile din clasa Isoëto-Nanojuncetea, caracteristice habitatului 3130,
 • Reglementarea strictăşi limitarea păşunatului cu oi și în amestec de animale; verificarea riguroasă şi frecventă a respectării regulilor impuse şi aplicarea de amenzi în cazul abaterilor,
 • Monitorizarea continua a parametrilor abiotici ai habitatului acvatic,
 • Monitorizarea continua a speciilor invazive și a speciilor caracteristice habitatului 3130.

 

OS1.7.2 Asigurarea conservării habitatului 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetatie tip Magnopotamion sau Hydrocharition, în sensul atingerii stării de conservare favorabilă a acestuia.

OS1.7.2.1 Conservarea suprafeței habitatului 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetatie tip Magnopotamion sau Hydrocharition, în sensul menținerii stării de conservare favorabilă a acestuia din punct de vedere al suprafeței ocupate.

Măsuri de management:

 • Promovarea agriculturii ecologice în randul agricultorilor de pe teritoriul sitului ROSCI0131 și reducerea utilizării produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice pe tot teritoriul ariei protejate sau cel puţin în zonele agricole adiacente fragmentelor de habitat 3150 şi controale periodice pentru depistarea contravenţiilor şi aplicarea de amenzi.
 • Promovarea agriculturii ecologice în randul agricultorilor de pe teritoriul sitului ROSCI0131 și reducerea cantității de fertilizanți chimici utilizați în agricultura convențională– protecție habitat 3150.
 • Îmbunătățirea sistemelor de alarmare și intervenție în caz de poluare a apelor de suprafață.
 • Realizarea studiilor de monitorizare a calității apei,
 • monitorizarea continua a surselor de poluare existente și potențiale a bazinelor de apa de suprafață.
 • Prevenirea deversării gunoaielor în sit și asigurarea unui management riguros al deșeurilor menajere pentru evitarea apariției și acumulării de deșeuri plutitoare în interiorul sitului ROSCI0131.
 • Menținerea bălților, canalelor, a altor corpuri mici de apa, într-un stadiu care sa le permităsă-și exercite rolul ecosistemic, prin evitarea fluctuațiilor excesive și poluării apei în situl ROSCI0131.
 • Promovarea agriculturii ecologice în randul agricultorilor de pe teritoriul sitului ROSCI0131 și reducerea cantității de biocide și fertilizanți chimici utilizați în agricultura convențională– protecție habitat 3150.
 • Monitorizarea continua a parametrilor abiotici ai habitatului 3150.
 • Menținerea adâncimii apei în bazinele acvatice, în perioadele cu seceta excesiva, inclusiv prin inundare sau transfer de apa din Dună
 • Monitorizare permanenta prin prelevări periodice de apa din bălțile și canalele din sit și analiza probelor din punct de vedere chimic și biologic.
 • Promovarea includerii masurilor și regulilor de gestionare durabila a zonelor umede în contractele de închiriere/gestionare a resurselor piscicole, a dreptului de pescuit sportiv și a contractelor de exploatare a stufului în situl ROSCI0131.

 

OS1.7.2.2 Menținerea structurii și funcțiilor specifice ale habitatului 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetatie tip Magnopotamion sau Hydrocharition, în sensul asigurării stării de conservare favorabilă a acestuia.

Măsuri de management:

 • Promovarea agriculturii ecologice în randul agricultorilor de pe teritoriul sitului ROSCI0131 și reducerea utilizării produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice pe tot teritoriul ariei protejate sau cel puţin în zonele agricole adiacente fragmentelor de habitat 3150 şi controale periodice pentru depistarea contravenţiilor şi aplicarea de amenzi.
 • Promovarea agriculturii ecologice în randul agricultorilor de pe teritoriul sitului ROSCI0131 și reducerea cantității de fertilizanți chimici utilizați în agricultura convențională– protecție habitat 3150.
 • Menținerea bălților, canalelor, a altor corpuri mici de apa, într-un stadiu care sa le permităsă-și exercite rolul ecosistemic, prin evitarea fluctuațiilor excesive și poluării apei în situl ROSCI0131.
 • Promovarea agriculturii ecologice în randul agricultorilor de pe teritoriul sitului ROSCI0131 și reducerea cantității de biocide și fertilizanți chimici utilizați în agricultura convențională– protecție habitat 3150.
 • Monitorizare permanenta prin prelevări periodice de apa din bălțile și canalele din sit și analiza probelor din punct de vedere chimic și biologic.
 • Menținerea sub control a populațiilor speciilor submerse care prezintătendințe colonizatoare.
 • Realizarea periodica a observațiilor asupra compoziției floristice a habitatului 3150, estimarea acoperirii, inventarierea altor specii care apar în habitat.
 • Actualizarea inventarelor – evaluarea detaliata și monitorizarea stării de conservare a habitatului 3150. Activitatea trebuie efectuata pe toatăsuprafața ROSCI0131.

 

OS1.7.3 Asigurarea conservării habitatului 6510 Fânețe (Pajiști) de altitudine joasă, în sensul atingerii stării de conservare favorabilă a acestuia.

OS1.7.3.1 Creșterea suprafeței habitatului 6510 Fânețe (Pajiști) de altitudine joasă, în sensul atingerii stării de conservare favorabilă a acesteia din punct de vedere al suprafeței ocupate de acesta.

Măsuri de management:

 • Implementarea cositului prin politici administrative locale,
 • Reglementarea numărului de cosiri și a perioadei de cosire,
 • Reglementarea strictăşi limitarea păşunatului cu oi, vaci şi capre; verificarea riguroasă şi frecventă a respectării regurilor impuse şi aplicarea de amenzi în cazul abaterilor,
 • Împrejmuire,
 • Însămânțare,
 • Fertilizare,
 • Implementarea cositului prin politici administrative locale,
 • Exploatare raționalăîn concordanță cu tipul habitatului.

 

OS1.7.3.2 Îmbunătățirea structurii și funcțiunilor specifice ale habitatului 6510 Fânețe (Pajiști) de altitudine joasă, în sensul atingerii stării de conservare favorabilă a acestuia.

Măsuri de management:

 • Implementarea cositului prin politici administrative locale,
 • Reglementarea numărului de cosiri și a perioadei de cosire,
 • Reglementarea strictăşi limitarea păşunatului cu oi, vaci şi capre; verificarea riguroasă şi frecventă a respectării regurilor impuse şi aplicarea de amenzi în cazul abaterilor,
 • Împrejmuire,
 • Însămânțare,

 

OS1.7.4 Asigurarea conservării habitatului 3270 Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie de Chenopodion rubri şi Bidention, în sensul atingerii stării de conservare favorabilă a acestuia.

OS1.7.4.1 Creșterea suprafeței habitatului 3270 Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie de Chenopodion rubri şi Bidention, în sensul atingerii stării de conservare favorabilă a acesteia din punct de vedere al suprafeței ocupate de acesta.

Măsuri de management:

 • Monitorizarea continua a parametrilor abiotici ai habitatului 3270.
 • Menținerea suprafeţelor actuale ocupate de habitat 3270.
 • Promovarea agriculturii ecologice în randul agricultorilor de pe teritoriul sitului ROSCI0131 și reducerea utilizării fertilizanților chimici pe tot teritoriul ariei protejate sau cel puţin în zonele agricole adiacente fragmentelor de habitat 3270 şi controale periodice pentru depistarea contravenţiilor şi aplicarea de amenzi.
 • Prevenirea incendiilor vegetaţiei palustre.
 • Eliminarea depozitelor de gunoaie menajere din proximitatea fragmentelor de habitate 3270.
 • Ecologizarea stânelor și locurilor de târlire.
 • Controlul speciilor ruderale și invazive care pot afecta, prin apariție și creștere, speciile caracteristice habitatului 3270.
 • Realizarea creșterii nivelului de conștientizare a comunităților locale (grupuri țintă: pescari, ciobani, excursioniști, localnici) cu privire la necesitatea conservării diversității biologice și a utilizării componentelor habitatelor într-o maniera durabila.
 • Promovarea de activități de atragere a surselor de finanțare pentru implementarea de măsuri cu scopul restabilirii stării favorabile a habitatului 3270.

 

OS1.7.4.2 Menținerea stării de conservare favorabilă din punctual de vedere al structurii și funcțiilor habitatului 3270 Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie de Chenopodion rubri şi Bidention.

Măsuri de management:

 • Promovarea agriculturii ecologice în randul agricultorilor de pe teritoriul sitului ROSCI0131 și reducerea cantității de fertilizanți chimici utilizați în agricultura convențională– protecție habitat 3270.
 • Menținerea sub control a populațiilor speciilor submerse care prezintătendințe colonizatoare.
 • Realizarea periodica a observațiilor asupra compoziției floristice a habitatului 3270, estimarea acoperirii, inventarierea altor specii care apar în habitat.
 • Actualizarea inventarelor – evaluarea detaliata și monitorizarea stării de conservare a habitatului 3270. Activitatea trebuie efectuata pe toatăsuprafața ROSCI0131.

 

OG2 Asigurarea bazei de informații/date referitoare la speciile şi habitatele pentru care au fost declarate ariile naturale protejate cu scopul de a oferi suportul necesar pentru managementul conservării biodiversității şi evaluarea eficienţei managementului.

OS2.1 Actualizarea inventarelor – evaluarea detaliată – pentru speciile și habitatele de interes conservative.

Măsuri de management:

 • Actualizarea inventarelor pentru speciile de ihtiofaună,
 • Actualizarea inventarelor pentru speciile de amfibieni și reptile,
 • Actualizarea inventarelor pentru speciile de păsări,
 • Actualizarea inventarelor pentru speciile de mamifere.
 • Actualizarea inventarelor pentru habitatele de interes conservativ.

 

OS2.2 Realizarea monitorizării stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes conservativ.

Măsuri de management:

 • Realizarea monitorizării speciilor de ihtiofaună,
 • Realizarea monitorizării speciilor de amfibieni și reptile,
 • Realizarea monitorizării speciilor de păsări,
 • Realizarea monitorizării speciilor de mamifere,
 • Realizarea monitorizării habitatelor de interes conservativ.

 

OG3 Asigurarea managementului eficient al ariilor naturale protejate cu scopul menținerii stării de conservare favorabilă a speciilor şi habitatelor de interes conservativ.

OS3.1 Materializarea limitelor pe teren şi menţinerea acestora.

Măsuri de management:

 • Realizarea și instalarea bornelor, panourilor și indicatoarelor, pentru evidențierea limitelor ariilor naturale protejate.
 • Întreținerea mijloacelor de semnalizare a limitelor ariilor naturale protejate.

 

OS3.2 Urmărirea respectării regulamentului și a prevederilor Planului de management.

Măsuri de management:

 • Realizarea de patrule periodice pe teritoriul ariilor naturale protejate.
 • Acordarea de avize – negative/pozitive, pentru proiectele și planurile/programele care se realizeazăpe teritoriul ariilor naturale protejate.

 

OS3.3 Asigurarea finanțării/bugetului necesar pentru implementarea Planului de management.

Măsuri de management:

 • Identificarea de surse de finanțare,
 • Elaborarea de cereri de finanțare pentru diferite fonduri și programe de finanțare.
 • Desfășurarea de activități de autofinanțare.
 • Realizarea de campanii de strângere de fonduri – inclusiv 2%.
 • Perceperea de taxe pentru avizele acordate.

 

OS3.4 Asigurarea logisticii necesare pentru administrarea eficientă a ariilor naturale protejate.

Măsuri de management:

 • Achiziționarea elementelor de logisticănecesare,
 • Întreținerea elementelor de logistică

 

OS3.5 Monitorizarea implementării Planului de management

Măsuri de management:

 • Urmărirea realizării indicatorilor de monitorizare – calitativi și cantitativi, milestone-urilor și a livrabilelor Planului de management.
 • Ajustarea/modificarea indicatorilor funcție de modificarea implementării Planului de management.

 

OS3.6 Dezvoltarea capacității personalului implicat în administrarea/ managementul ariilor naturale protejate

Măsuri de management:

 • Evaluarea nevoilor de formare a personalului implicat în managementul ariilor naturale protejate.
 • Desfășurarea cursurilor de instruire necesare.

 

OG4 Creşterea nivelului de conştientizare/ îmbunătățirea cunoştinţelor şi schimbarea atitudinii şi comportamentului, pentru grupurile interesate care au impact asupra conservării biodiversităţii.

OS4.1 Elaborarea/actualizarea Strategiei și a Planului de acțiune privind conștientizarea publicului.

Măsuri de management:

 • Constituirea unui Grup de lucru pentru elaborarea/actualizarea Strategiei şi Planului
 • Realizarea de întâlniri pentru elaborarea /actualizarea Strategiei şi Planului.

 

OS4.2 Implementarea Strategiei și a Planului de acțiune privind conștientizarea publicului.

Măsuri de management:

 

 • Realizarea de materiale informative referitoare la ariile naturale protejate – broșuri, pliante, postere, cărți.
 • Realizarea/actualizarea site-ului web al ariilor naturale protejate.
 • Realizarea și difuzarea unui film documentar referitor la ariile naturale protejate.
 • Realizarea unor trasee de interpretare a valorilor naturale ale ariilor naturale protejate.
 • Realizarea de panouri educative.
 • Realizarea unui Centru de Informare/Vizitare.
 • Realizarea unui manual de educație ecologicăpentru ariile naturale protejate.
 • Realizarea unui curs opțional de educație ecologică- pe baza manualului, adresat școlilor de pe teritoriul ariilor naturale protejate, incluzând lecții în natură.
 • Realizarea de expoziții foto itinerante cu valorile ariilor naturale protejate.
 • Realizarea de întâlniri cu instituții/organizații cu atribuții referitoare la conservarea biodiversității în ariile naturale protejate de discutare a problemelor legate de implementarea Planului de management.
 • Evaluarea impactului activităților de comunicare, informare, conștientizare și educație ecologicărealizate – sondaje, chestionare sociologice.

 

OG5 Promovarea utilizării durabile a resurselor naturale, ce asigură suportul pentru speciile și habitatele de interes conservative

OS5.1 Promovarea utilizării durabile a resurselor de apă

OS5.2 Promovarea utilizării durabile a resurselor forestiere

Măsuri de management:

 • Includerea măsurilor şi regulilor de administrare durabilăa resurselor de apă.
 • Adoptarea certificării forestiere – FSC pentru pădurile aflate pe teritoriul ariilor naturale protejate.
 • Includerea prevederilor Planului de management al ariilor naturale protejate – măsurile referitoare la suprafețele forestiere, în amenajamentul silvic.
 • Promovarea recoltării şi valorificării produselor nelemnoase ale pădurii – fructe de pădure, ciuperci, soc.

 

OS5.3 Promovarea utilizării durabile a pajiştilor – păşuni, fâneţe.

Măsuri de management:

 • Includerea măsurilor şi regulilor de gestionare durabilăa pajiștilor în contractele de închiriere a suprafețelor de pajiște.
 • Acordarea de compensații și stimulente și accesarea de fonduri europene pentru administrarea durabilăa pajiștilor – de exemplu Programul Național de Dezvoltare Rurală.

 

OS5.4 Promovarea utilizării durabile a terenurilor agricole.

Măsuri de management:

 • Promovarea Ghidului privind cele mai bune practici agricole și a Codului pentru bune condiții agricole și de mediu – GAEC, în rândul agricultorilor de pe teritoriul ariilor naturale protejate.
 • Acordarea de compensații și stimulente și accesarea de fonduri europene pentru administrarea durabilăa terenurilor agricole. De exemplu: Programul Național de Dezvoltare Rurală.

 

OS5.5 Promovarea unei dezvoltări urbane durabile a localităților aflate pe teritoriul sau în vecinătatea ariilor naturale protejate.

Măsuri de management:

 • Luarea în considerare a prevederilor Planului de management în procesul de elaborare a documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism.
 • Limitarea extinderii intravilanului în zonele naturale importante pentru speciile și habitatele de interes conservativ.
 • Promovarea unor proiecte model de case, adecvate statului de arie naturalăprotejată.

 

OS5.6 Promovarea realizării și comercializării de produse tradiționale, etichetate cu siglele ariilor naturale protejate.

Măsuri de management:

 • Conceperea și distribuirea siglei ariilor către producătorii din zonă,
 • Realizarea de cursuri şi promovarea obținerii certificărilor necesare comercializării produselor tradiționale,
 • Promovarea produselor tradiționale.

Plan de management Oltenita Mostistea Chiciu