Informare/Comunicare

Pe lângă obiectivul principal de elaborare a planului de management, proiectul urmărește și Creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a factorilor interesaţi cu privire la importanţa şi rolul siturilor Natura 2000 vizate de proiect, evidențiindu-se conceptul de dezvoltare durabilă locală: dezvoltare economică viabilă, protecţia mediului şi menținerea/atingerea obiectivelor de conservare favorabilă a speciilor și habitatelor de interes comunitar (Obiectivul specific 2).

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv s-a propus Activitatea A.2.: Activități de consultare, conștientizare și informare.

Subactivitățile aferente acesteia sunt:

A.2.1. Activități de promovare a proiectului și informare pentru diseminarea rezultatelor acestuia;

A.2.2. Evaluarea gradului de informare și conștientizare a populației privind valorile şi semnificaţia celor 5 situri Natura 2000 vizate de proiect – realizarea sondajelor de opinie înainte și după campania de informare și conștientizare;

A.2.3. Activități de creștere a nivelului de conștientizare a grupurilor ţintă vizate conform Planului de informare și publicitate: comunitățile locale, instituţii ale statului/factori de decizie, publicul larg, alte instituții interesate.

Grupurile ţintă au fost identificate în funcţie de legătura acestora cu managementul, conservarea şi utilizarea resurselor naturale în siturile Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), ROSPA0021 Ciocăneşti-Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa-Ulmeni. Acestea reprezentate în primul rând de comunităţile locale ce se găsesc pe teritoriul sau în vecinătatea siturilor (Alexandru Odobescu, Chiselet, Ciocănești, Cuza Vodă,  Dorobanțu, Frăsinet, Grădiștea, Gurbănești, Independența, Mânăstirea, Oltenița, Sărulești, Sohatu, Spanțov, Ulmeni, Ulmu, Valea Argovei – din judetul Călărași): locuitorii comunelor şi oraşelor; reprezentanţii administraţiei publice locale (consilieri, primari) aparţinând localităţilor sus menţionate; cadrele didactice, dar şi elevi; reprezentanţi ai firmelor/agenţilor economici cu activităţi în vecinătatea și pe teritoriul siturilor; asociaţii ale agricultorilor, fermierilor, proprietarilor de terenuri; ONG-uri locale.

Este foarte important ca aceste grupuri (cu accent pe cele din mediul rural pentru activitățile agricole, și cele din mediul urban pentru activitățile turistice) să fie informate şi să se poată implica astfel încât să beneficieze de avantajele ce rezultă din statutul de sit Natura 2000, ceea ce proiectul îşi propune să realizeze.

De asemenea, având în vedere specificul proiectului, care presupune implicarea actorilor relevanţi în elaborarea şi ulterior în implementarea Planului de management, un grup ţintă important este cel al instituţiilor statului cu atribuţii în gestionarea resurselor naturale, cum sunt: Consiliul Judeţean şi Instituția Prefectului judeţului Călărași; Direcţia Agricolă Judeţeană Călărași; Regia Naţională a Pădurilor – Direcţia Silvică Călărași, SGA Călărași (ce aparține de Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița).

Totodată, un grup ţintă este reprezentat de vizitatori/turişti, care prin intermediul rezultatelor proiectului vor avea la dispoziție mai multe informații privind patrimoniul natural al siturilor ce fac obiectul prezentului proiect şi importanţa protecţiei fiecăruia dintre acestea.

S-au organizat dezbateri privind Planul de management și Regulamentul, în Octombrie 2019, după cum urmează:
21 octombrie – Primăriile Independența (ora 10), Alexandru Odobescu (ora 12), Cuza Vodă (ora 14), Grădiștea (ora 16),
22 octombrie – Primăriile Mânăstirea (ora 9), Chiselet (ora 11), Spanțov (ora 13), Ulmeni (ora 15),
23 octombrie – Primăriile Ulmu (ora 9), Ciocănești (ora 11), Dorobanțu (ora 13), Frăsinet (ora 15),
24 octombrie – Primăriile Valea Argovei (ora 10), Gurbănești (ora 12), Sărulești (ora 14),
25 octombrie – Primăriile Oltenița (ora 10) și Sohatu (ora 12);
Septembrie – Noiembrie 2018 s-au organizat în 10 unități şcolare ateliere de lucru și discuții în cadrul orelor de dirigenție/biologie/geografie, pe baza realizării unei expoziții itinerante de fotografie.

Septembrie 2017 – Februarie 2019 se realizeazã Studii de inventariere-cartare detaliată a speciilor și habitatelor de interes comunitar precum şi a speciilor de păsări, efectuându-se şi cartografierea GIS a distribuției spațiale a acestora.

Mai 2018 s-a efectuat auditarea proiectului;

Martie – Aprilie 2018 s-a realizat website-ul;

Septembrie 2017 – Martie 2018 s-a realizat Studiul privind mediul abiotic; Studiu privind mediul abiotic

6 Martie 2018 – Conferinţa de Lansare a Proiectului Invitatie conferinta lansare P2_102123 6 martie 2018